neděle 28. března 2010

Leasing vs. koupě 3.díl

neděle, března 28, 2010

Daňová úprava leasingu

Pojem leasing není výslovně v platném českém soukromém právu definován. Česká leasingová finanční asociace (dále ČLFA) tento pojem přibližuje, a taktéž uvádí jeho právní vymezení.

Operativní leasing

Dle ČLFA je operativní leasing v zásadě totožný z ekonomických i právních charakteristik s nájemní smlouvou, žádné z ustanovení občanského zákoníku se netýká specifik, kterými se operativní leasing liší od běžného nájmu. Je ovšem nutné dodat, že běžný nájem se od operativního leasingu v některých specifikách liší. Nepřichází zde například v úvahu automatické prodlužování nájemní smlouvy. Tato specifika operativního leasingu nejsou ovšem tak významná, aby aplikaci ustanovení občanského zákoníku o nájemní smlouvě nebyla v případě operativního leasingu použita.

Finanční leasing

V porovnání s operativním leasingem je finanční leasing složitější. Obchodní zákoník předpokládá úpravu leasingových operací ustanoveními § 489 – 496 o smlouvě o koupi najaté věci. Toto znění ovšem odporuje podstatě finančního leasingu. Například zodpovědnost za škody přechází zásadně okamžikem předání předmětu leasingu od leasingového pronajímatele na druhou smluvní stranu (v případě finančního leasingu).
Dále také koupě najaté věci je v porovnání s finančním leasingem pouze jedním z více způsobů, kterými může být uspořádán vztah po ukončení leasingové smlouvy mezi leasingovým pronajímatelem a nájemcem. Jako další specifikum finančního leasingu oproti smlouvě o koupi najaté věci je zde ovšem uvedena jeho zásadní nevypověditelnost. Také
při finančním leasingu se nemusí vždy nutně jednat o převod vlastnictví na konci leasingu.

Je vhodné, aby v leasingové smlouvě byla zajištěna logická a přehledná právní úprava práv a povinností účastníků této smlouvy. Je nutné věnovat pozornost úplnému znění leasingové smlouvy před uzavřením finanční operace. Jako příklad je v příloze konkrétní znění Leasingové smlouvy, která byla připravena pro konkrétní leasingovou operaci.

Daňově uznatelné náklady

Základními právními normami jsou především Občanský zákoník a Obchodní zákoník. Uzavírání smluv o finančním leasingu se v současné době řídí dle následujících předpisů:

· v Občanském zákoníku:

 • § 659 - § 662 – týkající se smlouvy o výpůjčce,
 • § 663 - § 723 – týkající se nájemní smlouvy

· v Obchodním zákoníku:

 • § 489 - § 496 – upravující smlouvu o koupi najaté věci a
 • § 630 - § 637 – upravující smlouvu o nájmu dopravního prostředku a využitím §273 Obchodního zákoníku, které umožňují ve specifických částech smlouvy odkázat
  na všeobecné obchodní podmínky vytvořené Českou leasingovou a finanční asociací.

Během roku 2008 byl v českých daňových předpisech pojem finanční leasing zastupován pojmy finanční pronájem dle zákona o DPH[68] nebo finanční pronájem s následnou koupí najaté věci dle zákona o daních z příjmů.

Zda se jedná o nájemné jako o daňově uznatelný či daňově neuznatelný náklad je nutné vycházet z ustanovení § 24. odst. 2 písm. h), § 24. odst. 4-6 a § 25 odst. 1 písm. zm) dle zákona o daních z příjmů. Základním předpokladem je dodržení povinnosti časového rozlišování v souladu se zákonem o účetnictví.

V případě operativního leasingu se s leasingovými splátkami pracuje jako s nájemným. Toto nájemné pak může být daňově uznatelným výdajem z pohledu nájemce v plné výši. Nájemce ovšem musí splňovat podmínky zákona o daních z příjmů, tzn. že majetek musí být využíván k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Pokud dojde na konci roku k prodeji pronajatého majetku, přičemž jeho kupní cena je vyšší než zůstatková cena, je toto nájemné daňově neuznatelným výdajem.

Splátky finančního leasingu jsou dle zákona o daních z příjmů daňově uznatelné. Pokud jde o nerovnoměrné splátky je daňově uznatelná poměrná část v daném období. Aby byly splátky „nájemného“ u finančního leasingu daňově uznatelné, musí ovšem splnit tyto
tři základní podmínky:

 1. po skončení doby nájmu musí následovat převod vlastnických práv k předmětu nájmu, kupní cena, kterou nájemce na konci leasingu zaplatí, nesmí být vyšší než zůstatková cena, kterou by věc měla při rovnoměrném odepisování,
 2. po ukončení finančního leasingu musí být odkoupený majetek zahrnut do obchodního majetku nájemce,
 3. doba nájmu pronajímané věci bude trvat minimálně po dobu odpisování uvedenou
  v odpisových skupinách zákona o daních z příjmů.

„K 1. 1. 2008 došlo u finančního leasingu k sjednocení doby odepisování předmětu leasingu s minimální délkou trvání leasingové smlouvy. Finanční leasing tím ztratil funkci daňového štítu. Kromě toho platí, že pokud celková suma splátek přesáhne 100 milionů Kč, 1 % z jejich celkové výše nebude daňově uznatelné, což může mít negativní dopad na velké firmy využívající finanční leasing.“ Tímto se finanční leasing do jisté míry znevýhodnil, jelikož ztratil jednu ze svých výhod.

Nejaktuálnější úprava, která vstoupila v platnost k 1. 1. 2009 a při které došlo k významné legislativní změně, je novela zákona o dani z přidané hodnoty, která velice výrazně ovlivňuje leasingové financování. Jelikož byl v zákoně leasing do této doby spojován s pronájmem, tak od 1. 1. 2009 slovo pronájem v zákoně o DPH již nenajdeme. Od 1. 1. 2009 se tak bude používat buď pojem dodání zboží, nebo poskytnutí služby. Pojem finanční pronájem nahradí dva pojmy - dodání zboží a poskytnutí služby. V případě dodání zboží má leasingový nájemce povinnost odkoupit za předem sjednanou cenu předmět leasingu po řádném ukončení leasingové operace. V případě poskytnutí služby má leasingový nájemce pouze oprávnění odkoupit předmět leasingu“

Tato změna by nebyla až tak významná, ovšem hlavní vliv má tato změna na odpočet DPH.

„Ústředním bodem nového pojetí leasingu v české legislativě je platba daně z přidané hodnoty. Pokud má nájemce povinnost odkoupit předmět leasingu (v případě dodání zboží), platí se DPH jednorázově na začátku leasingové operace. Dnem zdanitelného plnění je den přenechání zboží nebo den přijetí úplaty, pokud byla přijata dříve. Nájemce pak musí vystavit do 15 dnů daňový doklad na DPH z celkové ceny finančního pronájmu, daňovým dokladem v tomto případě nebude splátkový kalendář. Naopak pokud je se smlouvou spojeno pouze oprávnění nájemce předmět odkoupit, zůstává možnost rozložit splátky DPH tak, jako tomu bylo v roce 2008. Platby DPH budou odpovídat splátkám určených ve splátkovém kalendáři.“

Je vhodné poukázat na to, jak je důležité pro podnik při dalším rozhodování aktuální daňovou úpravu leasingu sledovat, protože i malá změna ve znění zákona, může do jisté míry ovlivnit rozhodnutí pro konkrétní formu financování. Také se tím může změnit konkrétní nabídka finančních společností, které na tyto změny musí reagovat.

Základní pojmy a vzorce

Pro posouzení výhodnosti leasingového financování, je potřeba pracovat s následujícími pojmy a vzorci.

Leasingová cena

Tvoří se tak, že k pořizovací ceně se připočte leasingová marže pronajímatele. Zahrnuje pořizovací cenu majetku, leasingovou marži, a pokud je leasingová operace refinancována bankou pomocí úvěru, započítává se k ní i daný úrok z úvěru. Leasingová marže může být různá. Je závislá především na době leasingu, intervalu a pravidelnosti splátek, navýšení první splátky a odkupní ceně.

Leasingový koeficient

Určuje vztah mezi leasingovou cenou a vstupní (pořizovací) cenou upravenou o eventuální rekapitalizaci. Určuje kolikrát je pořízení majetku leasingem dražší než pořízení majetku přímým nákupem. Je to poměr mezi součtem všech leasingových splátek a pořizovací cenou leasingu. Čím je tento koeficient vyšší, tím více nájemce za leasing zaplatí. Vyjadřuje celkové navýšení nákladů čili úroků oproti nákupu za hotové.

Leasingová splátka

Výsledná leasingová cena se rozpočítá na jednotlivé splátky. Pokud je první splátka navýšená, musí se postupně v jednotlivých letech leasingu rozpočítat do jednotlivých splátek. Pouze takto se dají uznat splátky jako daňově uznatelný náklad. Obecně existuje pro lineární splátky, bez navýšení první splátky a bez odkupní ceny jednoduchý vzorec, pro výpočet měsíční splátky:

Kde: Sm = splátka koncem měsíce

P = pořizovací (rekapitalizovaná) cena

u = umořovatel pro příslušný počet měsíců a pro požadované měsíční leasingové procento

Výhody a nevýhody finančního leasingu

Pokud se podnik zabývá výhodami finančního leasingu, je nutné v této souvislosti být obeznámen aktuálními daňovými zákony a situací na kapitálovém trhu. Jak jsem výše uvedla, v roce 2008 došlo k daňové úpravě, díky které jedna z výhod leasingového financování byla zrušena. Dále popsané výhody a nevýhody se mohou časem měnit. Na to je potřeba při rozhodování brát zřetel.

· Výhody leasingu

Hlavní výhody leasingového financování, jsou následující:

+ podobně jako u úvěrového financování je možné užívat majetek, přičemž podnik nemusí vlastnit kapitál, který je potřeba na financování investice tak, jako je tomu
u interního financování. Tímto je možné rychlejší zavedení investice popř. technologie do provozu, a tím se podniku zvyšuje jeho konkurenční schopnost.

+ další výhodou leasingového financování je jeho flexibilita. Leasingové splátky, které nejsou určovány lineárně, se dají rozložit dle sezonnosti výroby, což podnik může méně dostávat do platebních potíží. Tím si také podnik může lépe zajistit svou likviditu, popřípadě efektivně investovat volné peněžní prostředky.

+ leasing je také (zejména ten od společností, které poskytují pouze jednu komoditu) méně náročný na míru úvěruschopnosti než je tomu u úvěru. Taková leasingová společnost má totiž podrobnější přehled o situaci na trhu a tak může lépe odebraný majetek dále pronajmout či prodat, než je tomu schopná banka, která poskytuje úvěry na nejrůznější účely. Tím mají menší podniky, které mají složitější přístup k úvěrům, větší šanci na úspěch u takovéto leasingové společnosti.

+ jako další výhodu uvádí Valach také to, že pomocí zahrnutí leasingových splátek do nákladů je možné snižovat základ zdanění (tzv. daňový štít). V souvislosti se snižováním základu zdanění mohou ovšem v porovnání s financováním pomocí interních zdrojů či úvěru převažovat i nevýhody.

+ různá zvýhodnění, která může poskytnout leasingová společnost díky svým dohodám, které má podepsány s řadou dodavatelů, pojišťoven či přepravci. Díky těmto dohodám může leasingová společnost zajistit např. množstevní rabat, výhodnější podmínky pojištění či nižší ceny při transportu, než by byl schopen získat běžný podnikatel,

+ většina podnikatelů považuje za velkou výhodu úsporu času, kterou leasingové financování nabízí. Samotné vyplnění žádosti o leasing je totiž mnohem jednoduší. Některé leasingové společnosti nabízí také různé poradenské služby, které zahrnují např. výběr konkrétního majetku na základě technických parametrů, zajištění kontaktu s nejvýhodnějším dodavatelem v jakémkoliv jazyce a dále také potřebný transport.
To vše je samozřejmě za úplatu. Ovšem leasingová společnost může ušetřit nejen čas, ale také zajistit výhodnější podmínky.

· Nevýhody leasingu

Aby toto hodnocení leasingového financování bylo opravdu objektivní, je zde potřeba také uvést, že i tato forma financování má své nevýhody. V odborné literatuře především z dob, kdy byl u nás leasing „ještě v plenkách“ se uváděli ve velké míře pouze jeho výhody. To bylo způsobené především tím, že to takto prezentovali především leasingové společnosti, které uváděli mnohem větší počet výhod než nevýhod. Je na místě zde uvést hlavní nevýhody, které mohou zásadně ovlivnit rozhodování mezi financováním leasingem či úvěrem.

Hlavní nevýhody leasingového financování jsou následující:

- primární nevýhoda leasingového financování je jeho nákladnost. Tato forma pořízení bývá totiž obvykle dražší než pořízení pomocí úvěru či z interních zdrojů. Toto ovšem platí většinou jen u perspektivních firem, které mají jednoduší přístup k úvěrům nebo dostatek vnitřních zdrojů,

- další nevýhodou může být pro podnik to, že po ukončení leasingu přechází majetek do vlastnictví téměř odepsaný. Není možné, pokud podnik nepředpokládá jeho obnovu, využívat výhody odpisového štítu,

- dále pak přenášení některých vlastnických rizik na nájemce, omezení užívacích práv nájemce leasingovou smlouvou, potřebný souhlas při provádění potřebných úprav majetku, značné penále při vypovězení smlouvy nájemcem a nebezpečí bankrotu leasingové společnosti.

Jak je z výše uvedeného patrné, nelze přímo konstatovat, zda je tato varianta pro investiční financování výhodnější. K tomuto závěru musí podnik důkladně posoudit nejenom svojí současnou finanční situaci, ale také finanční situaci leasingové společnosti, stejně tak i konkrétní leasingovou smlouvu, která mu je nabídnuta. Důležitá je také, jak již byla zmíněna, aktuální daňová úprava, která může mít na rozhodování určitý vliv. Podnik by měl také sledovat politické dění, jelikož se dá dle plánovaných zákonů resp. návrhů zákonů vyčkat na lepší situaci pro investice či naopak, jak tomu bylo například na českém leasingovém trhu v roce 2007.

 

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 komentářů:

Okomentovat

Z důvodu diskriminačních podmínek společnosti GOOGLE, byl blog převeden na stránky GAMEE.CZ i s obsahem a zdejší komentáře uzavřeny. Komentovat můžete obsah na GAMEE.CZ

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.

 

© 2013 Nadřevo. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top